وقتی پرنده زنده است. .مورچه را میخورد

وقتی میمیرد مورچه ها او را میخورند

زمانه وشرایط درهرموقعی تغیر میکند

شایدامروزقدرتمند باشیم

اما یادمان باشد

زمان ازما قدرتمندتراست!!!

یک درخت میلیونهاچوب کبریت میشود

اما زمانش برسد یک کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافیست !

پس خوب باشید وخوبی کنید...!