سربه سویی‌کشد ما را در این ره پا به سویی
عقل آخربین به سویی عشق بی پروا به سویی
موج سرگردانم و بازیچه طوفان هستی
هر دمم ساحل به سویی می‌کشد دریا به سویی