مواظب باشیم...!!

نگه داشتن دین و ایمان در آخرالزمان...

 مثل نگه داشتن زغال گداخته در کف دست است..