خدایا می ترسم

می ترسم از آن روزی که

 اعمالم زود تر از خودم در بستر خاک حاضر شوند.

به فریادم برس